Algemene voorwaarden Car(e)Feet

De Algemene voorwaarden Car(e)Feet

Artikel 1: Algemeen Algemene voorwaarden Car(e)Feet

De algemene voorwaarden Car(e)Feet gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Car(e)Feet en een klant waarop Car(e)Feet deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Tevens gaat iedere klant bij het maken van een afspraak automatisch akkoord met de algemene voorwaarden.

Artikel 2: inspanningen Car(e)Feet

Car(e)Feet zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Car(e)Feet zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de klant inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

Artikel 3: Afspraken

De klant moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 36 uur voorafgaande aan de afspraak aan Car(e)Feet telefonisch te melden. Dit kan niet via de mail of whatsapp. Indien de klant deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Car(e)Feet het gehele bedrag voor de afgesproken behandeling aan de klant berekenen. Indien de klant meer dan 5 minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Car(e)Feet de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele bedrag in rekening brengen.

Artikel 4: Betaling

Car(e)Feet vermeldt de prijzen van de behandelingen zichtbaar op de website en in de praktijk. De prijzen zijn inclusief BTW. De klant dient direct na afloop van de behandeling de te betalen. Dit kan zowel via een pinbetaling of contant. Mocht de klant de pinpas zijn vergeten en geen contant geld bij zich hebben krijgt hij/zij bij hoge uitzondering een factuur. Deze dient dezelfde dag te worden overgemaakt. Gebeurt dit niet dan krijgt de klant een herinneringsbrief met het verzoek het bedrag alsnog over te maken aan Car(e)Feet. Blijft de klant dan nog in gebreke dan wordt er een incassobureau ingeschakeld waarvan de kosten worden verhaald op de klant.

De eigen bijdrage voor de overige voetzorg bedraagt 13 euro. Mocht de client dit niet willen dienen zij dit vooraf te bespreken en aan te geven met Car(e)Feet. Dit ivm met een tijdsplanning.

Na de behandeling krijgt u een factuur digitaal toegestuurd. Wilt u een papieren factuur dan betaalt u hiervoor een toeslag van € 3,50 per factuur.

Artikel 5: Persoonsgegevens en privacy

De klant voorziet Car(e)Feet voor de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Car(e)Feet aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling. Car(e)Feet neemt de persoonlijke gegevens van de klant op in een geautomatiseerd systeem. Car(e)Feet behandelt de vertrouwelijke gegevens van de klant volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Car(e)Feet zal gegevens van de klant niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de klant.

Artikel 6: Geheimhouding

Car(e)Feet is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de klant is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Car(e)Feet verplicht is de vertrouwelijke informatie te verstrekken.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

Car(e)Feet is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, en/of ontstaan doordat Car(e)Feet is uitgegaan van door de klant onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik. werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Car(e)Feet is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar de praktijk.

Artikel 9: Beschadiging en diefstal

Car(e)Feet heeft het recht van de klant een schadevergoeding te eisen indien de klant meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Car(e)Feet meldt diefstal altijd bij de politie.

Artikel 10: Klachten

Indien de klant heeft over de behandeling of over een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen 5 werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Car(e)Feet. Car(e)Feet moet de klager binnen 5 werkdagen een adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Car(e)Feet de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos is geworden en de klant dit schriftelijk kenbaar maakt. De garantie vervalt indien: de klant andere producten heeft gebruikt dan door Car(e)Feet geadviseerd. Bijvoorbeeld een eeltrasp na de behandeling gebruiken. Wanneer de klant de adviezen niet heeft opgevolgd. Of wanneer de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing worden gebruikt. Ook wanneer medische adviezen niet worden opgevolgd vervalt de garantie. Als een behandeling geen gewenst resultaat oplevert is in geen geval recht op restitutie of vrijstelling van betaling noch van een reductie. Er geldt een inspanningsverplichting tijdens de behandeling maar geen resultaatverplichting.

Op ortheses en nagelbeugels kan nooit garantie worden gegeven omdat dit therapeutische hulpmiddelen zijn. Aanpassingen aan ortheses binnen 1 maand na aflevering (of tot de eerste controle afspraak) vallen binnen de service en worden daarom niet in rekening gebracht. Ook hier geldt een inspanningsverplichting maar geen resultaatverplichting.

https://pedicurealmere-buiten.nl/pedicure-almere

https://pedicurealmere-buiten.nl/landgoederenbuurtalmere De diabetische- en reumatischevoet en andere medische voeten

https://pedicurealmere-buiten.nl

Car(e)Feet is aangesloten bij Provoet. https://www.provoet.nl